::  บทเรียนคณิตศาสตร์  :: 

การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาคณิตศาสตร์จากการเรียนในห้องเพียงอย่างเดียวทำให้นักเรียนมีความคิดเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์ว่า วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ต้องเน้น ทฤษฎี หลักการ และเนื้อหาเท่านั้น ซึ่งมีผลทำให้นักเรียนไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์


: เว็บไซส์การเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์นี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนและผู้ที่สนใจวิชาคณิตศาสตร์  และผู้ที่ต้องการจะศึกษาค้นคว้าทุกๆท่าน

::  แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม  ::

Project 14 เป็นโครงการนำสู่ความปกติใหม่ทางการศึกษาของ สสวท. (New Normal Education) ที่การเรียนรู้ไม่ได้จำเป็นเพียงแค่ในห้องเรียน แต่สามารถเกิดได้ทุกที่ทุกเวลาตามที่ผู้เรียนเลือกหรือกำหนด Project 14 เป็นบทเรียนออนไลน์ซึ่งประกอบด้วยวีดิทัศน์การสอนเพื่อส่งเสริมวิถีการเรียนรู้ใหม่ที่ผู้เรียนมีแหล่งเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ตรงตามหลักสูตร เพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้า เรียนรู้ หรือทบทวนบทเรียน นอกจากนี้ ครูผู้สอนยังสามารถใช้แหล่งเรียนรู้นี้ประกอบการจัดการเรียนรู้ตามปกติในห้องเรียน เพื่อส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน


วีดิทัศน์ที่จัดทำขึ้นใน Project 14 นี้จะสอดคล้องกับตัวชี้วัดกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ครอบคลุมทุกระดับชั้น ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้งรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชาเพิ่มเติม 

รหัสชั้นเรียน ​: fjcvr6

รหัสชั้นเรียน : 67hnfrt

รหัสชั้นเรียน ​: ajcvr6

รหัสชั้นเรียน : 43hnfet

                                          *** ประกาศ by ครูอ้อยคำ ***

สวัสดีค่ะ .. 

เว็บไซต์นี้คือเว็บไซต์บทเรียนออนไลน์

วิชาคณิตศาสตร์ 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นักเรียนสามารถเข้าศึกษาบทเรียนออนไลน์บนเว็บได้ตลอดเวลา

ส่วนไหนไม่เข้าใจสามารถสอบถามได้ทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียนค่ะ

หรือพูดคุยกับครูอ้อย ผ่านเว็บไซต์ / Facebook / Line ได้เลยค่ะ :) 


ครูมุ่งหวังให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง

ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ หมั่นศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลา

ขอให้นักเรียนได้รับความรู้เต็มที่จากสื่อออนไลน์บนเว็บไซต์ของครู

หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ ครูพร้อมจะให้คำชี้แนะและคอยให้กำลังใจอยู่เสมอ 

 

ด้วยความปรารถนาดีจาก... 

ครูอ้อยคำ

ทักษะ 3 อย่างที่นักเรียนควรจะมี ได้แก่ ทักษะชีวิตและการทำงาน,

ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม, ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี

เพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ของศตวรรษที่ 21

สิ่งที่ครูพยายามทำเสมอ นั่นคือ "TEACH LESS, LEARN MORE"  

คือ สอนน้อยๆ แต่ให้เด็กๆเรียนรู้มากๆ ด้วยตัวเอง

ผ่านบทเรียนออนไลน์ โดยเข้าสู่กลุ่มเพื่อเรียนรู้ด้วยการแก้ไขสถานการณ์ปัญหา

::  แหล่งเรียนรู้และผู้สนับสนุน  ::

::  ครูผู้สอน  ::

:  นางภัทรนาถวะไลใจ (ครูอ้อย)  :


ตำแหน่ง

ครูวิทยฐานะ,ครูชำนาญการพิเศษ


โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์  

อำเภอเมือง      จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1